.

Levering

1. De levering geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de koper ook bij eventuele franco levering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen.

2. Koper is verplicht de goederen bij aankomst te controleren op hoeveelheid, kwaliteit e.d.. Klachten worden door verkoper alleen in behandeling genomen, wanneer zij onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk en met reden omkleed, aan het kantoor van verkoper kenbaar worden gemaakt.

3. Na verloop van deze acht dagen wordt geen klachten meer aanvaard en vervalt van rechtswege ieder reclamerecht van koper.

4. Kosten van welke aard ook, ontstaan door of tijdens het vervoer, het lossen en/of laden, zullen niet op de verkoper verhaalbaar zijn, c.q. voor rekening van verkoper komen, doch komen geheel ten laste en voor rekening en risico van de koper, daarmee wordt ieder schadevorderingsrecht van koper deswege jegens verkoper nadrukkelijk uitgesloten.

5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Vp Deco Deurne worden geretourneerd.

6. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (cc containers, cc platen, cc stangen) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

7. Eenmalige verpakkingen worden bij levering niet retour genomen.