.

Waarom verzamelt Vp Deco Deurne  (persoonlijke) gegevens? 

Vp Deco Deurne verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Vp Deco respecteert de privacy van de bezoekers van www.vpdeco.nl onder andere door naleving van de Wet Persoonnsregistraties, de, de Europese privacy richtlijn, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Welke gegevens worden verzameld door Vp Deco en waarvoor worden deze gebruikt? 

Gegevens klanten: 

 Vp Deco bewaart gegevens van klanten en offerteaanvragers zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en email. Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt. Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te beheren. Daarnaast om zo nodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst en om het product te kunnen bezorgen. Het wachtwoord wat u opgeeft bij het aanmaken van een account wordt versleuteld, zodat zelfs Vp Deco uw wachtwoord niet weet.

Gegevens website bezoekers: 

 Vp Deco verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Vp Deco web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke pagina's worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen, gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

Gegevens users : 

 Elke server (email , www , ftp , etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker (login). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

Cookies :

Een cookie is een stukje informatie die via onze website naar uw browser wordt gezonden. Deze informatie wordt vervolgens bewaard op uw systeem. 
Een cookie zorgt ervoor dat onze website informatie over uw voorkeuren kan onthouden totdat u de "browser window" verlaat (als de cookie tijdelijk is) of totdat u de cookie onbruikbaar maakt of delete. 
Cookies bevatten niet meer informatie dan dat u verschaft, en ze kunnen uw hard drive niet "binnenvallen" en terugkeren naar de zender met persoonlijke of andere informatie van uw computer. Als u niet gebruik wilt maken van een cookie, kunt u nog wel onze website bekijken.

IP adres: 

 Elke machine op het Internet heeft een IP-adres, bijvoorbeeld "62.58.24.28". De IP-adressen van webservers en andere computers met een permanente Internet-verbinding veranderen gewoonlijk niet; daarom worden het vaste of statische IP-adressen genoemd. Anders dan computers met een vaste (kabel- of ADSL-) verbinding hebben computers met een inbel-verbinding meestal een IP-adres dat steeds verandert, iedere keer als ze contact maken met het Internet. Deze zgn. dynamische IP-adressen worden toegekend door de ISP (uit een "pool" van op dat moment beschikbare IP-adressen) voor de duur van de verbinding. Vp Deco gebruikt dit nummer voor de duur dat de klant op de website actief is. Zo kan Vp Deco bestellingen op de site volgen. Ook wanneer er op verschillende pagina’s gekeken wordt.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd? 

Vp Deco heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Deze site heeft veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheid updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

Geeft Vp Deco  informatie door aan derden? 

Vp Deco geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Vp Deco.

Verstuurt Vp Deco spam ? 

Nee, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. Vp Deco  verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee. Vp Deco stuurt uitsluitend berichten: 
* (aan klanten:) met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende bestellingen, 
* (aan klanten:) met belangrijke aankondigingen e.d. mbt. uw bestellingen, updates, betalingen 
* met antwoord op een eerder bericht van u, 
* met algemene informatie en aanbiedingen als u bij aanschaf in een van onze winkels een email heeft opgegeven. Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd.

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 

Indien een klant meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kunt u hiertoe overgaan via 
www.vpdeco.nl of een schriftelijk verzoek indienen bij Vp Deco Deurne, Postbus 230, 5750 AE, Deurne. Tevens kunt u Vp Deco, schriftelijk of per e-mail, verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Vp Deco zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy ? 

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy, de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Vp Deco Deurne.
Patrijs 6
5754 DH, Deurne
info@vpdeco.nl
Telefoon 0493-313330

Wijzigingen Privacy Verklaring

Vp Deco Deurne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 150,00. Indien Vp Deco Deurne aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Vp Deco Deurne de door Vp Deco Deurne gemaakte gerechtelijke kosten, inclusief de volledige advocaat- en/of deurwaarderskosten, verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.

Dit geldt alleen indien Vp Deco Deurne en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.