.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Alle transacties geschieden met inachtneming van onderstaande voorwaarden. Condities van koper zijn nimmer van toepassing. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan koper geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2: Offertes Alle offertes zijn, en geschieden zijdens verkoper vrijblijvend, zowel ten aanzien van prijzen, hoeveelheden, alsook ten aanzien van levertijden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen op de datum, waarop verkoper schriftelijk de desbetreffende orderbevestiging aan de koper heeft toegezonden.

 

Artikel 4: Levering 1. De levering geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de koper ook bij eventuele franco levering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en overeengekomen.

2. Koper is verplicht de goederen bij aankomst te controleren op hoeveelheid, kwaliteit e.d.. Klachten worden door verkoper alleen in behandeling genomen, wanneer zij onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk en met reden omkleed, aan het kantoor van verkoper kenbaar worden gemaakt.

3. Na verloop van deze acht dagen wordt geen klachten meer aanvaard en vervalt van rechtswege ieder reclamerecht van koper.

4. Kosten van welke aard ook, ontstaan door of tijdens het vervoer, het lossen en/of laden, zullen niet op de verkoper verhaalbaar zijn, c.q. voor rekening van verkoper komen, doch komen geheel ten laste en voor rekening en risico van de koper, daarmee wordt ieder schadevorderingsrecht van koper deswege jegens verkoper nadrukkelijk uitgesloten.

5. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan VP deco Deurne. worden geretourneerd.

6. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (cc containers, cc platen, cc stangen) dat aan de koper in bruikleen is gegeven, behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal de koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van koper, op hem te verhalen.

7. Eenmalige verpakkingen worden bij levering niet retour genomen.

Artikel 5: Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Vp Deco Deurne. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een nadere door Vp Deco Deurne na te komen redelijke termijn.

Artikel 6: Deelleveringen

Het is Vp Deco Deurne toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Vp Deco Deurne bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 

Artikel 7: Monsters

1. Monsters zijn uitsluitend als doorsneemonster te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte en/of bevestiging.

2. Geringe kleurafwijkingen bij de levering op monsters en ook geringe afwijkingen in vormgeving zijn soms onvoormijdelijk, verkoper is niet aansprakelijk.

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Vp Deco Deurne op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Vp Deco Deurne omstandigheden ter kennis komen die Vp Deco Deurne goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Vp Deco Deurne de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Vp Deco Deurne bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Vp Deco Deurne schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan VP deco B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Vp DecoDeurne bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Garantie

De verkoper garandeert de kwaliteit van de produkten. Enige andere garantie, dan wel een garantie betreffende de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bijzonder doel van de geleverde produkten, wordt niet gegeven.

Alle goederen die niet overeenstemmen met de specificatie voorkomende in de schriftelijke opdracht van de koper, worden vervangen op voorwaarde dat de betreffende klachten binnen 8 dagen na leveringsdatum worden ingediend.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. De door Vp Deco Deurne geleverde zaken blijven het eigendom van Vp Deco Deurne totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Vp Deco Deurne gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door Vp Deco Deurne afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Vp Deco Deurne gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Vp Deco Deurne zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Vp Deco Deurne - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Vp Deco Deurne op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het door verkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Vp Deco Deurne geleverde zaken te verpanden aan Vp Deco Deurne op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Vp Deco Deurne.; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Vp Deco Deurne ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11: Annulering orders

 Een order zal eerst als geannuleerd of gewijzigd worden beschouwd, nadat deze annulering of wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.

Artikel 12: Prijsverhoging

1. Indien Vp Deco Deurne met de wederpartij een bepaalde prijs overeen komt, is Vp Deco Deurne niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs wanneer de kostprijsverhogende factoren, waaronder arbeids- en productiekosten, daartoe aanleiding geven.

2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Betaling 

1. Behoudens proforma betaling is de koper is gehouden binnen 30 dagen na factuurdatum deze te betalen zonder dat op deze factuurbedragen en of het factuurbedrag enigerlei korting en/of verrekening, mag worden toegepast. Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer  NL47ABNA0623293196 t.n.v. Vp Deco Deurne te Deurne. Indien betaling achterwege blijft, is de koper na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum (indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is overeengekomen) in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd of een rente van 1,5% per maand, zulks naar keuze van Vp Deco Deurne. 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 150,00. Indien Vp Deco Deurne aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens Vp Deco Deurne de door Vp Deco Deurne gemaakte gerechtelijke kosten, inclusief de volledige advocaat- en/of deurwaarderskosten, verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Vp Deco Deurne en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 15: Zekerheid

 Verkoper blijft ten allen tijde bevoegd, alvorens te leveren c.q. verder te leveren, genoegzame- zulks te zijner uitsluitende beoordeling- zekerheid van koper te verlangen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen of nog te ontstane betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit reeds gesloten contracten.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aanroerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

2. Met inachtneming van het boven in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. 3. De maximale aansprakelijkheid is de factuurwaarde van betreffende goederen.

Artikel 17: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Vp Deco Deurne zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Vp Deco Deurne; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Vp Deco Deurne; in- en uitvoerverboden en dergelijke (overheids)maatregelen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vp Deco Deurne afhankelijk is; arbeidsongeschiktheid van de ondernemer(s) van Vp Deco Deurne en algemene vervoersproblemen.

2. Vp Deco Deurne heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Vp Deco Deurne haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vp Deco Deurne opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vp Deco Deurne niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Vp Deco Deurne bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Reeds geleverde zaken zullen dan kosteloos geretourneerd worden aan VP deco B.V. door de koper.

Artikel 18: Geschilbeslechting In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en VP deco B.V., in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Vp Deco Deurne blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19: Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Vp Deco Deurne en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de internationale verdragen.